ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You Could Save Money Plus Have A Space For All Your Personnel

You Could Save Money Plus Have A Space For All Your Personnel

As soon as there are a lot more than a couple of employees inside an office building, it may seem to get a tad packed. Even though an open area is great for a few applications, quite a few individuals do appreciate having an area they're able to call their own plus that they may organize exactly how they'll desire. Business employers who want to put in cubicles in their own office, however, don't need to invest a lot of cash to be able to do that. Rather, they may wish to look into the second hand office furniture for sale that exist at this time.

There exists a quantity of benefits to working with these types of cubicles, but the largest advantage is often the expense. Small establishments don't have to be worried about utilizing a significant portion of their particular finances for the year in order to add cubicles for their particular staff members as well as they can still be certain they will find what they will need. These kinds of cubicles cost a whole lot less as compared to new ones and also there are numerous choices therefore the company owner does not have to be concerned about accepting something they're not most likely going to want. Alternatively, they're able to simply view the options on the web-site or contact the company to determine what's obtainable that might meet their particular preferences and that they may obtain and start utilizing straight away.

In case you have to have cubicles for your workplace however you have been dreading the cost, take a little time to be able to check out the used cubicles that exist at this time. Check out the website to learn much more with regards to exactly why these might be a great choice for your organization or in order to contact the company so that you can proceed to start the process in order to locate the kinds you need straight away. You are going to be able to save money as well as uncover just what you are searching for.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่