ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Understand How You Are Able To Effortlessly Connect With

Understand How You Are Able To Effortlessly Connect With

Shoppers frequently have questions they are going to require addressed before they buy anything. Nonetheless, if perhaps they're online shopping, it could be tough for them to come across the responses they will need to have. Businesses who wish to make it simple to connect employees and customers in order to inspire a raise in sales may want to consider a business text messaging app right away. This assists them to ensure the clients might reach a staff member speedily to obtain any kind of help they could need to have.

With the right software package, customers can click on a link on their particular computer or even their particular cellphone and be linked with a worker. They will be in a position to text the employee easily plus get answers to any queries they might have. This could increase the possibility they'll purchase something from the small business as they will not likely have to guess if it's probably going to be right for them or even presume it will likely be exactly what they will have to have. They'll be much more confident when they will obtain something and will probably be more confident they are going to be in the position to obtain further help if they will have to have it as soon as they've purchased the item or even service. Businesses who utilize a dedicated texting software typically find this could boost gross sales considerably and develop customer associations.

In the event you happen to be trying to find a means to enhance your company, it might be as easy as setting up a means for your customers to actually text your staff members if perhaps they need any assistance. To be able to find out much more with regards to just how this is most likely going to work, ensure you check out a business text messaging software now.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่