ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You Can Reduce Costs And Also Have A Space For Your Employees

You Can Reduce Costs And Also Have A Space For Your Employees

After there are a lot more than a few personnel in an office, it could seem to get a tad packed. Though an open place is wonderful for a few applications, a lot of people do like having an area they can call their own and that they may set up precisely how they will desire. Employers who wish to install cubicles in their particular business office, yet, don't need to invest a lot of funds to be able to do that. Rather, they may need to browse the buy used office furniture that are offered at this time.

There is a variety of advantages of utilizing these kinds of cubicles, but the greatest benefit is often the price. Small establishments won't need to be concerned about using a major part of their particular spending budget for the year to be able to install cubicles for their particular personnel and also they might still make sure they'll uncover precisely what they need to have. These kinds of cubicles cost a lot less compared to completely new ones as well as there are numerous choices so the business proprietor does not have to worry about settling for something they are not going to want. As an alternative, they are able to merely see the possibilities on the website or perhaps speak to the company to be able to determine what exactly is available that might meet their own preferences as well as that they might buy and begin utilizing straight away.

If you're going to need cubicles for your office yet you have been dreading the expense, take the time to be able to check out the used cubicles that exist today. Visit the webpage to find out far more concerning why these might be a superb choice for your enterprise or to be able to speak to the company so you can go on and begin the process to locate the ones you will have to have without delay. You'll have the ability to save money and find exactly what you might be seeking.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่