ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Learn Exactly How To Make Certain You Are Going To Have The Correct Car Seat

Learn Exactly How To Make Certain You Are Going To Have The Correct Car Seat

Lots of folks these days are usually picking a convertible car seat for their own child because these adjust to adjust for the youngster as they will grow. They are a great solution for parents who would like to just purchase one particular car seat for their particular child as well as there are numerous choices available at this time. Nevertheless, parents are going to want to make sure they choose the safest convertible car seat to be sure their particular child is safe each time they are inside the vehicle.

All child car seats must meet minimum safety standards, yet some are created to go beyond these minimums as well as are much safer for the kids within the automobile. Whenever a mother or father wants to make certain their own youngster is as protected as is possible, they are going to need to be sure they'll do a comparison of their particular choices to locate a carseat that is actually the safest one feasible. Parents can check out a website in order to take a look at expert reviews for the numerous child car seats that are available today to make sure they will find one that's going to guard their particular child as much as is possible and also to be able to discover which one is going to be appropriate for them. They'll be able to easily find the info they require in order to make the best selection.

If perhaps you are trying to find a car seat for your child, you'll need to make certain you find the safest one so your child will likely be safeguarded nearly as much as possible when they may be in the automobile. Take a little time to be able to look into reviews now to be able to discover the convertible booster seat and also to be able to ensure you will find the proper one for you so that you will not likely have to worry about precisely how secure your child is whenever you need to go anyplace. Pay a visit to the webpage now in order to find out far more.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่