ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Significance Of A Spa

Significance Of A Spa

Within the age of finishless stress and routine workloads, people have slowly embraced the idea that self-relaxation and pampering have change into necessities reasonably than luxuries. Combining the health benefits of hydrotherapy and thermal therapy utilized in historical Rome; and the wholesome body therapeutic massage remedy from jap tradition, trendy man has re-invented the "SPA" as an necessary place of physical and psychological therapeutic within the bounds of the metropolis. In the United States alone, more than fifty seven million Americans or one-fourth of their adult population has visited a spa not less than as soon as a year. Such patronage has propelled the spa industry to its present height and popularity.

Folks go to a spa for a number of important reasons. The most common reason is to de-stress after a day of hard work, which is nearly at all times mixed with physical stress and mental stress. Within the modern instances, the church and the spa seem to be the one places in our society the place we are able to really remove ourselves from the influence of know-how and self-meditate in silence. A full body therapeutic massage can make muscle mass feel relaxed and flexible after a strenuous day at the office. Pampering oneself with the whole body spa experience, consisting of therapeutic massages, a facial, foot scrubs, a manicure and a pedicure; can garner psychological advantages and enhance self-confidence.

A well being spa can enroll patrons to weight loss programs to enhance their body physique and stop ailments that stem from being obese and overweight. Getting rid of these extra fluids and toxins from the body is likely one of the most essential capabilities of detoxing therapies available in a spa. Toxins could also be suctioned from the body using "moxa ventosa" or candle suction. Internal cleaning regimens and natural fiber therapy are additionally available for a healthier intestine and prevent gastro-intestinal cancer.

Additionally it is important to note that a facial is one of the few body spa approaches that causes one to appear and feel good on the similar time. Spas have actually carved a niche in anti-aging remedies by making skin firmer and stopping premature wrinkling. The purposes of swedish massage charlotte remedy, hydrotherapy and thermal remedy have been confirmed to improve blood circulation within the body and control hypertension amongst patients. Higher circulation also can increase the body's immune response against invading pathogens. These therapies can also ease the pain of chronic arthritis in its naturopathic sense. Some health spas present yoga and Pilates lessons which enhance breathing. The relief that one achieves throughout a session in a spa has been proven to improve sleeping issues by restoring the pure biorhythms of the body.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่