ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Prime Reasons Of Visiting A Spa

Prime Reasons Of Visiting A Spa

In the stress filled and extremely mechanical life of immediately, visiting a spa isn't an extravagance however a necessity. The magic that it ushers into life is really worthy the time and cash spent. You may go to a signature spa treatments charlotte nc to detox your system, relieve stress, and refresh yourself or just to spend some time for yourself. Allow us to now have a look at a number of the many advantages of visiting a spa at common interval:

Break from Irritating Life-style: The chief advantage availed of visiting a spa is break from daily boring routine. Spa can absolutely usher in a change within the busy schedule helping you be fresh as well as energetic. Every type of service or treatment helps to relax. After the treatment, most spas assist you to await a while within the relaxation space the place you can decompress and relax.

Spend Time with the Cherished Ones: Spas allow to spend time with family and friends members. There are lots of spas that allow to take pleasure in a soothing expertise together. You'll be able to attempt these along with your life accomplice and marvel at the robust connection that you simply feel towards every other. A pampering session with a beloved one is way more romantic and appealing than candle light dinner.

Pamper yourself Pretty: At occasions, it is almost not possible to take out a while to placed on a face mask or go round to get a pedicure. Designated time on the spa permits you to care for beauty needs with ease. Remedies like facial and varying other skin care providers and body treatments assist you to keep downside free. It additionally helps to get rid of dead skin cells, helping your skin glow.

Psychological Benefits: A go to to the spa do not just facilitates beautification, however it additionally imparts significant mental benefits. The posh treatments including pedicure, manicure, facials, body-scrubs and masks can improve shallowness and raise confidence. It also boosts clear thinking thereby elevating the mood. The psychological advantages are properly established and backed by several reports.

Feel Good Factor: Other than serving to to look appealing, spas help in feeling the perfect by way of utilization of leisure strategies like therapeutic massage to soothe after a demanding and a long day. Regardless of whether it's a worrying job or simply you are keen to escape from the stresses of life for a number of hours, visiting a salon or a spa will assist to hold out this.

Regardless of whether it's a easy anti ageing facial or a full body overhaul, spas of in the present day give attention to prevention. The common relaxing remedies are far more appealing as compared to a surgeon's knife or the costly and ineffective creams. Just head to a spa leaving the world of chaos behind to rejuvenate yourself.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่