ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Understand Precisely What To Do When You Are Going To Wish To Sell Your House

Understand Precisely What To Do When You Are Going To Wish To Sell Your House

Selling a house might not be very easy to accomplish. Property owners are going to wish to ensure they take some time in order to discover a lot more about the process and just what they can do to sell their own property more rapidly. This can additionally help them acquire more funds for their particular home. Among the first things a person can do whenever they may be prepared to sell is to make contact with a real estate professional for assistance. Typically, selling your home is not easy therefore having extra help can be advantageous.

A real estate professional will likely be able to do far more than merely uncover a buyer for the home. They could also help the person prepare their particular property for the sale. They're going to be in the position to take a look at the property and tell the homeowner in case there's anything at all that has to be restored so it looks better. Next, they will be able to help the home owner determine whether there's anything at all that may be accomplished to boost precisely how much they are able to receive from the home as well as how swiftly the residence can sell. The house owner will wish to focus on the advice of a realtor to be able to make sure their own home is prepared to sell.

If you would like to sell your property, you will want to make certain you know who to make contact with for help. It really is a good idea for you to speak with a sunnyvale houses for sale once you make the decision to sell your residence. They're going to do as much as is feasible to help you sell your house for as much as possible and as quickly as is possible. Visit the web site for a real estate agent right now to learn far more with regards to how they're able to help.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่