ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Things Intended For Industry Have Application In The Art World, At The Same Time

Things Intended For Industry Have Application In The Art World, At The Same Time

There is nothing more entertaining when compared with viewing people that generally do not engage much with the blue-collar part of the actual globe set off discovering around one of the chain retail retailers or maybe at a yard sale when they uncover the goods the entire world is constructed from, for example galvanized welded wire mesh panels that is certainly helpful to all of them in their DIY not to mention art work projects within the very same ways in which that is helpful into a several business and development uses. Until finally they go through it for their own reasons, many people don't understand the good thing about various textures and shapes that are woven straight into such things as architectural mesh panels, panels which can be used regarding constructing, strengthening, containment and particular admittance.

In certain jobs, all the mesh is totally hidden, providing sturdiness not to mention composition similar to what your human body's skeleton actively works to support it however invisible. Together with a different agreement associated with mechanical, garden, and also industrial uses, pre-fabricated mesh capable is advantageous to various members inside the art work world. Artists tend to be thought to be imaginative, and they are most of the people that you'll come across connecting the actual dots given these people by way of the globe, one of them currently being woven mesh, in another way by others, that may be the particular resource of its delight. Mesh could be employed for a statue, a new stage set for an advanced play, possibly your back garden to prevent out voles and moles. In other words, industrial mesh is indeed useful that it really is improbable that all its distinct functions have yet recently been identified.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่