ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Learn Precisely How To Cut Costs As Well As Receive The Investment Suggestions

Learn Precisely How To Cut Costs As Well As Receive The Investment Suggestions

Investments need to be managed very carefully to make sure the person makes money and does not lose a lot of their funds. During the past, many people chose to work along with a specialist advisor to be able to be sure they had the suggestions they required to be able to handle their own investments correctly. Nonetheless, today they will have the option of working along with betterment review in order to receive the help they'll need to have without the expense of working together with a specialist.

It is essential for someone to ensure they will know precisely how to handle their particular investments, yet it may be pricey in order to work along with an expert. With the surge in technology, software programs are able to better manage investments for somebody and also present them with the guidance they will require based on their own specifications. A person might take a little time to discover a lot more concerning precisely how automated consultants may help them to learn just how to control their own investments better and how they're able to make use of them to make sure they will make the proper choices for their own requirements. It really is considerably less pricey to be able to accomplish this than to seek the services of a specialist, therefore an individual can save a lot of cash as well.

In case you're ready to begin managing your own investments as well as require aid but don't want to seek the services of an expert, take the time to discover more regarding robo-advisors like betterment today. Visit the webpage to be able to discover a lot more with regards to precisely how they work and why they might be a great choice for you. Together with their assistance, you are able to do far more with your investments as well as be sure you will save as much cash as possible.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่