ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Learn Exactly How To Save Money And Obtain The Investment Guidance

Learn Exactly How To Save Money And Obtain The Investment Guidance

Investments need to be managed very carefully to be able to make certain a person makes money and won't lose a significant amount of their particular money. During the past, most people decided to work with an expert to ensure they had the guidance they required in order to handle their particular investments properly. Nevertheless, currently they will have a choice of working together with robo-advisors like betterment to be able to acquire the assistance they require without the expense of working with a professional.

It is crucial for somebody to be sure they know precisely how to manage their investments, but it might be expensive in order to work with a specialist. With the increase in technologies, software are able to better handle investments for an individual as well as present them with the guidance they'll need depending on their own specs. An individual may spend some time in order to learn far more with regards to precisely how automated experts could help them find out precisely how to manage their investments better and just how they could use them to be able to be sure they make the right choices for their own requirements. It's significantly less costly to be able to accomplish this than to seek the services of an expert, so a person can save a great deal of money at the same time.

In case you're ready to start managing your own investments and also need to have help yet will not want to hire a professional, take some time to be able to find out far more with regards to robo-advisors like betterment right now. Check out the web page in order to find out a lot more concerning how they'll work and also why they might be an excellent choice for you. Together with their aid, you'll be able to do more with your investments as well as be sure you're going to save nearly as much funds as is feasible.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่