ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Make Certain You Are Going To Have The Correct Illumination For Your Yard

Make Certain You Are Going To Have The Correct Illumination For Your Yard

Whenever it starts to get warmer outside the house, the evening is definitely the ideal time to head outdoors and also spend time within the yard together with the kids or perhaps entertaining visitors. Without the proper lights, the sun going down can end whatever outdoor activities are transpiring. Property owners who will wish to be sure they're able to stay outdoors as long as they would like may need to make certain they will know pineapple outdoor light and also how to locate the best lighting for their lawn.

It's critical for the home owner to contemplate exactly what they'll need to have. If they'd merely like a bit of light around their feet to be able to provide light for a walk through the back garden, they will need very different lighting fixtures from a person who desires to light up the entire yard for the youngsters to be able to play and be able to see just what they're doing. When they know exactly what they need to have, they can read through the lights that are available to find the best options for their particular home. There's a variety of choices offered to be able to suit just about any person's requirements, so they are going to wish to make certain they'll look at their particular choices carefully to be able to determine what they'll prefer and also what exactly is most likely going to look wonderful inside their own backyard.

In case you might be needing lights to light up your lawn at nighttime, ensure you'll know Where to Find Premium Quality Lighting in Australia. Check out the web site of a light company right now in order to find out much more with regards to exactly what your options are and also in order to receive the aid you are going to need to have to discover the perfect lights for your lawn. You will not likely have to head inside just because the sun starts to set anymore and can easily enjoy your garden.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่