ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Google Page Position Is Dead - Part III

Google Page Position Is Dead - Part III

Is it really dead?

In an on the web forum post from WebProWorld.com (A dialogue on Google), people from all over are wondering about what is going on. Actually, one member was quick to indicate the last large move Google had, we found the PR system decrease too. This suggests the question...

Are we o-n the verge of a BIG PR transfer? or,

Are we seeing a Google marketing program simply to shake people up?

In a variety of ways, Google needs to be superior their "broken-down PR program." You will find numerous parts if they paid attention to forums and blogs all over the world, they would have more than enough feedback about their PR program to correct this increasing PR problem.

Page standing is a potentially a terrific system. It COULD be a good system if it immediately ranks sites precisely by content, relevance, and not only by how many links pointing to someone site. Clicking plus.google.com/u/0/+tylercollinsseo on-line probably provides cautions you should give to your friend.

Nowadays, you see a internet site with 1-5 "channel related" links pointing to it while its front page contains a PR of 7-8 out of 1-0. How will you justify that?

What"ll it mean if Google"s PR programs remains down?

I really believe it"ll mean a big switch to online-marketing. Many newcomers out there that are rarely legal in regards to SEO have a chance to evaluate everything-they do. In turn, the newbies may even seem professional to their clients. Eliminate these tools and you"re left with true advertising gurus which have stood the test of time and could produce benefits for themselves and their clients.

The web is significantly growing in to a pool of professional reproductions and scammers. Visiting https://plus.google.com/u/0/+tylercollinsseo seemingly provides lessons you might tell your uncle. This can be really offering a negative name to the web marketing community. Minus the Google PR, many individuals won"t manage to prove their results nor will they"ve that "fake respect" that you receive from having an internet site with PR 7/10.

Think about MSN & Yahoo?

In growing efforts to maintain MSN & Yahoo"s strong and growing strategy, Google could be feeling left-out today. For different interpretations, please consider having a glance at: https://plus.google.com/u/0/+tylercollinsseo/. Many individuals believe that their PR program is just a gimmick; a trick that draws a lot of interest. By disabeling this system, you build fear and confusion. Bad publicity continues to be publicity neverless?

So, is Google trying to produce a buzz?

This could be possible and it could be possible that everything is likely to be back to normal in just a day or two. Until time catches up around we will maybe not know.

Until then, take this "dark tale" minute and find other ways to construct your company online. Don"t worry about what Google is doing, worry about what you"re doing to enhance your online advertising campaign..

If you liked this post as well as you want to obtain details concerning gap health insurance generously stop by our web site.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่