ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Ensure You Will Have The Assistance You're Going To Have To Have

Ensure You Will Have The Assistance You're Going To Have To Have

A large manufacturing facility packed with machines are difficult to move, yet it could need to be done. The enterprise might be required to relocate to a larger location in order to have more space or perhaps proceed to a brand-new location to be able to help boost their own business. Irrespective of the reason why they will need to move, they will need experts to manage the machine moving to make sure none of the machines are ruined throughout the move.

Moving to a brand new location indicates packing up every thing and sending it to the new place. In case the machines are not moved correctly, they can easily be ruined through the move. Merely moving them around can cause vibrations that can cause them to go out of alignment, which can influence their own overall performance. An expert understands precisely how to move the machines cautiously in order to minimize this as well as how to ensure things are all put in place properly at the brand new place. They're going to take a little time to move all the machines cautiously in order to ensure none of them have issues when they reach the new location. This might help the company owner save a great deal of funds as they will not likely have to hire one more specialist in order to restore the machines following the move or purchase brand new machines because of problems through the move.

If you might be about to relocate to a brand new location and you will have machines that ought to be moved as well, make sure you will speak to a crane company today to acquire the aid you'll need to have. This is going to help you to protect each of the machines and allow you to be sure everything gets to the brand-new factory in good shape.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่