ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Exactly How Will You Employ Your Brand New, Improved Basement Space

Exactly How Will You Employ Your Brand New, Improved Basement Space

Many people currently have or maybe inherited a home with a basement. Men and women who have long lived in places that all kinds of basements are generally popular are generally accustomed to the variety of techniques these kinds of holes in your yard are usually viewed and implemented. A number of folks have whole basement spaces underneath their homes while some get incomplete basement rooms. Actually, some even have basement garages into which they can decide to park their particular cars. Quite a few individuals try their particular best under no circumstances to go down into their basement rooms, fearing the dark, the steep stairwell down, along with the probability of spiders and other crazy elements dwelling down there in the cool, musty damp. Those gifted by their encircling terrain with waterless basement areas often take pleasure in them far more, making them all a good add-on to their residing room.

Right now, nevertheless, those whom locate themselves completely new to cellar existing and inside necessity of extra space hold the path for pa basement waterproofing available using vastly vastly improved products for you to once and for all close up the damp and in the family's atmosphere. Moreover, basement waterproofing is not expensive, time intensive, or simply harmful. This is a undertaking that could be tackled in a weekend break by the intense DIYer, or you'll find companies obtainable in the position to finish the task of waterproofing your basement for you personally, leaving behind it for to generate upon this at this point dry foundation the room associated with the dreams. How might you use your downstairs room spot? Should it turn into the guest suite, an art area, or perhaps a recreation area teens? There are some who find underground room living space tends to make for a good home business, and others continue using it as storage area, but without the ongoing anxiety about the damp.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่