ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Look At Unique Dresses You'll Prefer To Wear Everywhere You Go

Look At Unique Dresses You'll Prefer To Wear Everywhere You Go

Trying to find a brand-new favored dress might seem to be challenging to do nowadays. Even though there are lots of possibilities available, there are additionally many choices which are substandard quality or perhaps that are really very costly. A person who really wants to extend their particular clothing collection with a few brand-new dresses they'll actually love could want to check out one of the online dress boutiques to be able to locate dresses which are cost-effective, top quality, and beautiful. By doing this, they're able to uncover precisely what they're seeking effortlessly.

Whenever an individual visits the webpage of a boutique, they can effortlessly go through each of the possibilities in order to discover what exactly is obtainable and also exactly what they might like to buy. They'll be capable of finding dresses they would not locate in the community and also could ensure they'll select the appropriate size by comparing the sizing chart together with their own measurements. These kinds of boutiques usually have exceptional costs, so an individual can acquire a couple of dresses at the same time without worrying about just how much they are needing to pay for each one. They will additionally offer a multitude of choices, so the person will have no problems locating dresses they will enjoy and also that they are going to wish to wear all of the time.

If perhaps you're looking for brand new dresses, make sure you look into these kinds of womens clothes today. Take a little time to be able to look through all your possibilities since you may probably find a couple of different dresses you're going to love. With good prices, you could purchase a few dresses today as well as have the ideal one to wear for virtually any event. Have a look at the site now to find out a lot more and also to take a look at your possibilities.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่