ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Are You Prepared For A Brand-new Residence? Look At What Is

Are You Prepared For A Brand-new Residence? Look At What Is

Any time someone is wanting to proceed to a brand-new residence, they will want to begin with taking a look at all of their possibilities. Nonetheless, this can very easily become a little bit overpowering. Despite the fact that there are many different residences accessible today, they may well not uncover the one they are trying to find as easily. If perhaps somebody wants to be sure they could find a house they're going to adore, they may need to start with considering their own possibilities online and then consult with a realtor in Maple Grove to receive a lot more information about the homes they may be thinking about.

Any time an individual visits the site for a realtor, they could observe precisely what a selection of their options are. If they'll locate something they'll like, they could go ahead and contact the realtor for a lot more details. Nevertheless, if they can't discover exactly what they may be trying to find, they could make contact with the real estate professional and acquire a bit more help. The realtor could hunt for the best residence for them so they don't have to spend considerable time trying to do it by themselves. They can get the support they'll have to have to find the perfect house as speedily as possible.

In case you happen to be seeking a brand new property to obtain, take a little time to have a look at a web page which is going to show you your choices now. Next, you are able to speak to the real estate agent to be able to find out a lot more. In case you are ready to start, check out these types of minnetonka homes for sale by owner today.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่