ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Quickly Discover The Spot On The Seashore You Are Trying To Find

Quickly Discover The Spot On The Seashore You Are Trying To Find

Moving to the seaside may seem like a great plan. Plenty of fresh air, the chance to merely take a seat on the shoreline anytime, and a great deal of activities to do all of the time come with a property on the seashore. However, locating a home on the beachfront might be hard to accomplish. If perhaps a person is actually prepared to move to the seashore, they may wish to check out the condos for sale online now to be able to uncover the perfect one as simply as possible.

Browsing on the internet provides the individual the chance to get all the information they have to have about the condos that are available for sale. They'll be in the position to observe what is available in their particular cost range and learn what is included inside the condominium in addition to exactly where it's positioned. They could also determine just what it looks like as well as receive a better concept of if it is one they could wish to obtain. When they have a handful in mind, they are able to work with a realtor to be able to receive far more information on the condos and have a look at each one to be able to make their particular decision. Browsing on the internet and also obtaining the info they will need makes it much easier for a person to uncover the perfect property regardless of how far away they'll currently live.

In case you happen to be ready to move and you'll want to uncover a place by the seashore, take the time to be able to look on the internet and also make sure you are going to find the ideal spot now. Check out this webpage to be able to discover daytona beach vacation rentals oceanfront and look at all the choices you have for the perfect home by the seashore.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่