ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Get In Touch With A Dental Practitioner At This Point To Actually Obtain Fast

Get In Touch With A Dental Practitioner At This Point To Actually Obtain Fast

Though a person is meant to see a dentist a minimum of twice annually, quite a few individuals steer clear of seeing the dental professional unless they will have to. If an individual hasn't visited the dental professional for a while and also they'll have any problems with their own teeth, they're going to need to make certain they'll find the correct rockville dentist as well as set up a scheduled appointment immediately. This can enable them to receive the help they require for virtually any problems as swiftly as possible.

Whenever an individual is affected with tooth pain, it's a sign they'll need to go to the dentist without delay. After the tooth begins to hurt, it is likely badly damaged and also will need to be mended. The person might in addition have an infection that will have to be looked after quickly in order to make certain it doesn't spread. When the individual contacts a dental practitioner and tells them what is going on, the dental practitioner may set up an appointment to be able to have a look at the tooth and uncover what exactly is wrong. The dentist will then create a treatment plan for the person in order to get their own teeth back in great shape. The treatment plan could consider anything at all that is wrong, not only the tooth that's hurting.

If perhaps you have virtually any difficulties with your teeth and also you're going to require help quickly, you are going to wish to find a rockville dentist that can help. Visit their website now to be able to discover a lot more concerning the services they will offer or even to be able to speak to them and arrange a meeting to manage your dental concerns. The faster you'll make contact with a dental professional, the faster your dental issues might be taken care of so you'll feel far better.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่