ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Quickly Discover The Perfect Property Via The Internet Right Away

Quickly Discover The Perfect Property Via The Internet Right Away

Homeowners may spend an unbelievable amount of time searching for the perfect property to be able to obtain. With a quantity of houses currently available, it could be difficult for a house owner to be able to discover one they'll truly like. If a homeowner wants an easier way to check out the houses that are offered close to them, they might wish to take a look at the cheap houses for sale in dayton ohio online to enable them to reduce their own options as well as acquire far more details on their choices.

When an individual visits the site, they're able to have a look at all of their choices conveniently as well as narrow down their options. They are able to utilize an effortless search box to be able to decide on residences in accordance with the selling price or even the number of bedrooms and bathrooms. The list of properties that fulfill their particular criteria will show up and they could after that take a look at every one of them. Whenever they will find a house they'll want to know a lot more about, they could click it to be able to read a lot more details and also view a lot more pictures. If perhaps they do like the home, they are able to then speak to the real estate agent to look at the residence or perhaps in order to acquire a lot more details about it.

In case you might be ready to obtain a house, make your search less difficult by looking into what exactly is available via the internet. You'll be able to do this on your own time to ensure you do not have to take days off work at this time or even rearrange your schedule to drive around as well as take a look at houses you may well not really be interested in. Look at a web page that exhibits real estate in Dayton now to be able to begin checking out available houses.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่