ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Simply Uncover The Right Home Via The Internet Right Away

Simply Uncover The Right Home Via The Internet Right Away

Homeowners could spend an unbelievable length of time searching for the perfect property to be able to obtain. With a variety of houses available today, it might be difficult for a homeowner to be able to discover one they will really like. If a home owner wants an easier method to browse the properties that are available close to them, they could wish to have a look at the dayton real estate agents online to allow them to narrow down their particular options as well as receive a lot more information on all their options.

Any time a person visits the web site, they can have a look at all their possibilities conveniently and also narrow down their options. They are able to utilize an uncomplicated search box to decide on properties depending on the selling price or perhaps the quantity of bedrooms as well as bathrooms. The list of residences that meet their particular conditions will appear and they can after that look through all of them. Whenever they will discover a house they'll want to realize a lot more about, they could click it in order to read more information and check out far more photos. If perhaps they do like the house, they can after that make contact with the real estate professional to check out the home or perhaps to be able to obtain more details regarding it.

In case you happen to be wanting to purchase a property, make your search easier by looking into what's offered online. You are able to do this on your own time to ensure you don't have to take a day off work right now or rearrange your schedule to drive around and also take a look at houses you may not actually be interested in. See a web-site that exhibits real estate in Dayton right now to be able to get started taking a look at available properties.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่