ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Very Easily Find The Ideal Property Online Now

Very Easily Find The Ideal Property Online Now

House owners might spend an incredible length of time seeking the best property in order to acquire. With a quantity of homes on the market today, it might be hard for a home owner to be able to locate one they'll actually like. If perhaps a homeowner would prefer a simpler approach to browse the houses available around them, they could want to look at the cheap houses for sale in dayton ohio on the web to enable them to pin down their own choices and obtain a lot more details on all their possibilities.

Any time someone visits the webpage, they are able to look into all of their possibilities easily and also reduce their own choices. They could use an effortless search box in order to decide on homes based on the price or perhaps the number of bedrooms and also bathrooms. The list of residences that satisfy their own criteria will appear and they could after that browse every one of them. Whenever they will locate a house they will wish to recognize more about, they're able to click on it to read far more information and also view a lot more photos. If they do like the house, they are able to after that speak to the real estate professional to be able to view the residence or in order to obtain a lot more information regarding it.

In case you're ready to obtain a home, make your search simpler by looking into what is accessible on the internet. You'll be able to do this on your own time so you do not have to take days off work at this time or rearrange your schedule to drive around as well as take a look at homes you might not actually be interested in. View a site that exhibits real estate in Dayton right now in order to begin taking a look at available houses.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่