ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Come Across A Coin Show In Order To Help You To Indulge In Your Pastime

Come Across A Coin Show In Order To Help You To Indulge In Your Pastime

Lots of folks have fun with obtaining exceptional or even strange coins as well as some of them might be quite pricey. No matter if someone will be searching for a specific coin or even they'd just like to be able to discover something to enhance their particular collection, they're going to desire to look for a coin show so they can locate american gold coins near them and also observe every little thing that is offered today. It is crucial for somebody to realize where exactly to discover the coin shows so they can locate one to head to.

A coin show can be a lot of fun and might offer the person the chance to interact with other individuals who love their own pastime. Nonetheless, they'll need to learn about the ones that are coming up for them to be certain they're able to attend the show. On the right site, they'll be in a position to discover more about when coin shows will likely be in their location, where exactly the shows are going to be held, as well as what the price is for admission to the show. They'll be in the position to acquire all the information they need to have about the show in a more convenient location and will likely be in the position to save the website to allow them to come back for brand new shows just as much as they need.

If you'd like to visit a coin show, you are going to wish to make sure you're going to know where exactly to look in order to learn about the ones that are probably going to be close to you. Pay a visit to this site so that you can search for a coin show near me as well as make sure you may discover any approaching events you'll want to find out about. Take a look at the web-site today to learn a lot more.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่