ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Locate A Coin Show To Enable You To Indulge In Your Hobby

Locate A Coin Show To Enable You To Indulge In Your Hobby

A lot of people enjoy collecting rare or perhaps strange coins as well as some of them may be very pricey. Whether a person is seeking a particular coin or even they'd just like to be able to uncover something to be able to complement their particular collection, they're going to want to search for a coin show to enable them to locate us gold coins near them and also see almost everything that's obtainable at this time. It really is essential for someone to understand where to find out about the coin shows so they can discover one to head to.

A coin show may be a great deal of fun as well as could give the person the chance to talk with other people who have fun with their particular passion. Nevertheless, they are going to want to be familiar with the ones that happen to be coming so they can be sure they are able to attend the show. On the correct web-site, they're going to be able to find out about when coin shows will probably be in their particular region, where the shows will probably be held, and just what the fee is for entry to the show. They're going to be able to get the information they need about the show in a handy location and also will probably be in a position to save the web site so they can check back for brand new shows nearly as much as they prefer.

If you want to go to a coin show, you'll desire to ensure you are going to know precisely where to look in order to discover the ones that are probably going to be close to you. Go to this web-site so you're able to check for a coin show near me as well as make sure you may discover any approaching events you are going to desire to know about. Have a look at the webpage now to be able to find out a lot more.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่