ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
You Can Discover A Residence To Acquire To Be Able To Invest In Now

You Can Discover A Residence To Acquire To Be Able To Invest In Now

Investment residences could be tough to come by. When an individual will be looking for a cheap house they are able to fix as well as resell, they are going to want to make certain they'll know exactly where to look and also precisely how to locate a home that will be a great option for them. If somebody will be trying to find investment houses for sale, they are going to want to be cautious with precisely what they will buy to allow them to make a significant amount of funds on the purchase.

People who wish to obtain an investment house will desire to make certain they will discover one that's going to be amazingly affordable to buy. They are going to also wish to ensure they can do the repairs on the residence for as little as achievable in order to make certain the property may be put back on the market as rapidly as is feasible. In order to do this, they may want to seek out houses that are specifically intended as investment residences. They can next look over the purchase costs along with just what repairs are required and also the amount of money the home might be truly worth as soon as the repairs are done. They will be able to locate just what they are looking for and connect with a real estate professional for more information.

In case you would like to begin investing in residences, be sure you'll go to this web site in order to locate affordable houses for sale now. Take some time to be able to notice what is offered and uncover just how much you'll need to have the ability to sell the houses and make a considerable profit. This may be a sensible way to begin investing your cash and also in order to be sure you could make a profit by buying or selling properties.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่