ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Make Certain You Have The Info You Need To Have

Make Certain You Have The Info You Need To Have

When a mattress needs to be replaced, someone could begin considering their choices so they can uncover one that's going to help them to obtain better sleep through the night. Nonetheless, there are a lot of options accessible right now. In case a person is considering a mattress just like the tomorrow sleep mattress, they might want to check into reviews before they acquire one in order to be sure it's likely to be a fantastic possibility for them.

Before somebody purchases a mattress, it really is a good option to obtain just as much info as is possible. They'll need to look into the firmness of the mattress to be able to make certain it will be an incredible choice for them. Next, they'll desire to check out reviews to be able to ensure the mattress will likely be durable. Quite a few people may furthermore want to ensure the mattress will be easy to clean. It's essential for an individual to think about anything at all they might require for a mattress so they can check out the reviews as well as discover if it's going to work well for their own needs. When they will do that, they'll have the capacity to find the perfect mattress effortlessly as well as be sure they'll acquire one they're going to really like.

If perhaps your current mattress needs to be swapped out, you may need to take a little time in order to look into the reviews that are on the internet right now. They have a great deal of information that may assist you to make the best choice before you are going to spend cash. Check out the tomorrow mattress reviews to find out far more concerning this specific mattress now as well as find out if it's likely to be a good choice for you.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่