ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
5 Suggestions For An Uncomplicated Move

5 Suggestions For An Uncomplicated Move

There are so many moving companies that it can be hard to choose the right one. Horror stories abound, and family and friends are usually willing to tell all about their bad experiences. To avoid stress, hassle, and disappointment, follow these tips when choosing a professional moving company.

Get RecommendationsThe best place to start is with recommendations from friends, family, and even real estate agents. While online reviews can be useful, they’re easily manipulated. By asking real people for suggestions, families will get the unbiased info they need to make informed decisions.Check the Mover’s CredentialsAnother good way to find a furniture movers near me is to refer to the AMSA website. Type in the current ZIP code, the new one, the moving date, and the expected size of the move to get a list of professional movers. The AMSA (American Moving and Storage Association) requires every company to go through a screening process, including a government background check and a BBB verification.Ask the FMCSAIf the family is planning to move out of state, the movers have to have a USDOT number. It’s easy to search the FMCSA’s website to verify this information, and the Federal Motor Carrier Safety Association can provide the company’s location and contact info, its registration status, and its complaint record.Go to the BBBThe BBB (Better Business Bureau) is a great place to find out more about moving companies. If a mover has multiple unaddressed complaints, consider going to a different company. There are quite a few from which to choose, and customers shouldn’t stop looking until they find one with good ratings.Read Yelp ReviewsBefore asking a mover for an estimate, check the company’s Yelp reviews. Simply type in the company’s name to find out what others have to say about their services. Of course, it’s impossible to make everyone happy, and all companies have to deal with the occasional dissatisfied customer. Carefully read through the positive and negative ratings to get a complete picture of what the movers are like. When meeting for in-person estimates, it’ll be easier to get a sense of whether the company is right for the family’s needs.Finding a moving company can be difficult, especially when doing it for the first time. However, there are ways to make the process less stressful. By following these tips and starting the planning process as early as possible, families can think less about moving and more about the changes to come.

Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่