ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Check Out Your Options For You To Uncover A Place For A Getaway

Check Out Your Options For You To Uncover A Place For A Getaway

A family vacation by the beach could be wonderful, but the individual can need to ensure they discover the right place to stay. If perhaps they will desire to stay on the seaside as well as they'll be on vacation for at least a couple of days, they could want to check out the rental properties panama city beach that are offered on the web for them to get all of the details they need to have on the places they could stay. This may help them to easily locate the best spot to stay for their holiday.

Any time the person visits the site for the accommodations that exist, they are going to be in the position to uncover a variety of places they could choose between. They will be in the position to pick a place which is right on the seashore to allow them to enjoy their particular view when they will wake up each morning. They'll furthermore be able to discover exactly what services are available and also make sure the room is going to be large enough for their family. They could check out photos of the rooms that are available so they will know precisely what to expect whenever they reach the hotel for their particular vacation. This enables them to make certain they'll have an excellent time on their own trip and enjoy their time by the beach.

If you're all set to go on a vacation and you might like to spend a week or so on the beach, browse the Panama City Beach rental properties that are offered today. Take the time in order to have a look at what is available right away so you can discover the best place to be able to spend your getaway. You're going to locate a variety of places for you to pick from so that you can effortlessly find a place that's great for you so you're able to be sure you will have a fantastic time on your trip to the seashore.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่