ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Uncover A More Healthy Drink To Be Able To Give You The Energy You'll

Uncover A More Healthy Drink To Be Able To Give You The Energy You'll

A busy day can leave an individual feeling incredibly tired. While there are energy drinks and sodas that can help an individual have the boost they will need to be able to make it through the day, these types of beverages aren't actually healthy and could have a bad influence on an individual's health, in particular when they'll make use of them every day. Rather, someone could need to turn to a brand-new drink to receive the bottled water with caffeine they'll need without worrying about the adverse reactions other beverages could have.

Studies have proven that the elements in energy drinks as well as carbonated drinks aren't actually healthy for a person. Even though they are good to drink occasionally, the person should not drink them every day. As an alternative, they may wish to consider some of their options so they can discover a healthier approach to acquire the energy boost they'll require. One method to try this would be to explore water with incorporated caffeine. This is definitely a considerably safer substitute for energy drinks and soft drinks as well as can give the person a boost any moment during the day. It can be extremely effective however won't include the dangerous substances additional drinks might include.

If you are searching for a drink that can provide you with the energy boost you're going to require without being dangerous to your wellbeing, you're going to want to learn far more about caffeinated water right now. Take the time to have a look at more info about this drink to find out precisely why it works so well, precisely how great it tastes, and also more. This may be just what you happen to be searching for for you to receive the boost you'll need to have at any time through the day without being worried about the ingredients inside your drink.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่