ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
If You Would Like Your AC To Work In Summer Time, Be Sure To Have It Maintained

If You Would Like Your AC To Work In Summer Time, Be Sure To Have It Maintained

Perhaps one of the toughest things that might happen to any homeowner is to find that his / her air-con does not work at the outset of summer. Whatever he previously transpiring: a job interview, a special birthday occasion, or even a long anticipated parth with buddies, it out of the blue has all become to be dependent on how to find punctual air conditioning sunshine coast ... right now! Of course, when the weather just turned cozy, you'll discover you could have a lot of company with you, for right now there will be many various other people that seem to have the same problem, and who're additionally searching for assistance. An individual in such a circumstance will be as likely as not to possess to be prepared to wait a lengthy time period before help comes.

The particular question always definitely seems to be one of Who to Contact for Air Conditioning System Set Up, with regard to a properly designed system which is setup properly and properly looked after is not one prone to give trouble. You have to place emphasis on air conditioner maintenance, even so, for most people will quickly realize that even while his or her AC operated flawlessly almost all season, it really is much less likely to do so the following year unless of course it is actually adequately maintained by an air conditioning specialist ahead of the beginning of heated climate. Almost all homeowners ought to schedule an annual service visit for the goal of making sure that his or her device is clean, with no leakages, and packed with coolant. Taking these kinds of preemptive actions at any point in time prior to the summer time is the easiest method to have the lengthiest life possible through your air conditioner.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่