ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Find Out Far More Regarding The Help Available From

Find Out Far More Regarding The Help Available From

Those people who are getting ready to move could wish to work along with one of the affordable long distance movers in order to make it significantly easier to be able to get every little thing from their old residence to their brand new property. When they may be ready to start planning for their move, one of the primary things they'll want to do is make sure they determine what services are offered by the movers. By doing this, they are able to learn far more concerning precisely how the moving company might aid as well as just what they are going to have to do by themselves.

The moving company will more than likely provide a variety of services to be able to help them with their particular move. They could have the movers pack almost everything for them or just supply the supplies for them to pack by themselves. The moving company could deal with loading all the hefty household furniture and unloading it at the brand new house. Lots of the services supplied will be at an added cost, thus the property owner will desire to make certain they consider what services they will need to have and how much the services cost. This will assist them to make certain they are able to make the most of all of the help they need without needing to spend too much when they will relocate to the new home.

If you happen to be planning to move to a brand-new home, take a little time to learn a lot more with regards to the help made available from a moving company right now. Check out the web site for one of the small moving companies to be able to learn a lot more regarding almost everything they can do for you and also to start planning your move now. They are going to do as much as is possible in order to make this move as simple as is possible for you.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่