ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Cut Costs With Fleet Maintenance Software

Cut Costs With Fleet Maintenance Software

Fleet maintenance software/fleet management solutions are designed that can assist you cut costs related to maintaining vehicles by streamlining your workflow. It'll assist you to shortly and easily identify over-and underutilized vehicles, get rid of pointless inventory, track your assets, schedule preventive maintenance, predict potential hazards, and really help handle your facility in probably the most environment friendly method possible.

Within the very pit of fleet maintenance software, there must be a strong reporting mechanism. This helps users in identifying usage and restore developments to reduce pointless costs.

Fleet upkeep software helps you lengthen the lifetime of your equipment, reduce downtime, and get essentially the most out of your assets.

This is some frequent capabilities of a fleet upkeep software system:

Upkeep Management

Handle preventative task schedules, work orders, and vehicle restore hitales-based on timelines or custom triggers. Some techniques additionally embrace predictive upkeep, which raises flags based on physical parameters like noise, vibration, temperature or emissions.

Inventory and Tools Control

Helps effectively manage instruments, consumables, and remanufacturable elements-permitting you to observe present stock, orders, returns, transfers, half modifications, hazard and disposal charges, etc.

Vehicle and Asset Management

Track the vehicles in your fleet. Vehicle maintenance software is a valuable characteristic of these systems. This begins at purchasing and runs throughout resale or disposal, including alongside the best way: regulatory compliance, fuel consumption, tire utilization, warranties, lifecycle price, driver history, and more.

Accident and Declare Administration

Proper upkeep mitigates danger, however accidents nonetheless do happen. Fleet maintenance software and administration techniques aid you manage claims and monitor incidents and driving habits to reduce risk on the road.

GPS Tracking

GPS software improves effectivity through mapping, driver locating, reporting on driving paths and activity, turn-by-flip directions, and more.

What Type of Buyer Are You?

The overwhelming majority of fleet maintenance and administration software purchasers fall into certainly one of these classes:

Vehicle rental organizations. These are firms that specialize in loaning vehicles out to different companies. These companies want a system that supports detailed preventative duties and work orders, versatile inventory control, a very good consumer interface and strong integration with billing and customer relationship processes.

Service primarily based industries. Corporations that use their fleet for field providers may want their fleet maintenance software integrated with a dispatching system to make sure most efficiency in scheduling routes. Relying on the dimensions of the organization, you might also wish to pay shut consideration to CRM methods, in addition to billing and accounting.

Distribution and delivery companies. As with service corporations, distribution and delivery businesses will want excellent dispatch capabilities to ensure maximum effectivity in scheduling routes. These businesses desire their fleet upkeep software to integrate with their distribution and warehousing software with ease to assist keep track of all of the merchandise moving into and out.

Transportation Industry. Buyers who transport fleet management software folks have to hold glorious records-tying customers to the vehicle and going that next step to make sure the vehicle and driver are safe. This requires a high-notch software together with fleet upkeep and sometimes buyer relationship management.

Heavy Machinery Users. Buyers within the ag industry or construction companies usually have massive vehicles that double as heavy machinery. This requires software that's specialized to that exact trade's tools. Or else easily customizable to suit these needs.
This comprehensive information to fleet upkeep software is geared towards these desiring fleet administration solutions for their business. GoFleet provides an entire line of fleet upkeep software & solutions. Irrespective of how big or small what you are promoting may be, GoFleet can provide you with GPS fleet administration options personalized to your specific needs.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่