ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Info To Assist Newbie Backyard Gardeners Is Readily Offered

Info To Assist Newbie Backyard Gardeners Is Readily Offered

At present the seasons are actually changing, and you will find spots near you right now which will be addressing ice/snow within a few weeks. Chances are, a number of people have put his or her backyards down for a nap for the coming winter months, and are very likely already awaiting al of the shorter days of cold weather any time they're in the position to scrunch up inside of a seat via the warm fireplace and also peruse the catalogs that should begin turning up in the snail mail nearly any time now, showing off brilliant photographs of the quantity of beautiful flowers, fruit and vegetables, as well as herbs. They're almost all easily obtainable in seed form meant for the home gardener to acquire.

In addition to seeking flowers to utilise in the coming summer, people usually in addition look for simple garden ideas to deal with any problems which they've experienced in the particular rising season now passed. Home gardeners tend to be more warm and friendly as compared to aggressive, and one of the finest solutions meant for great gardening tips arises from other landscapers who engage on-line in several gardening message boards. Plant nurseries often have excellent info to share, also. Furnished with such assistance, it is possible likewise for amateur landscapers to make backyards which will thrive. Various other backyard gardeners enjoy revealing the horticulture happenings, both good and bad, with other individuals thinking about horticulture. Thus, it is also possible these days for an individual to take up horticulture as being a interest initially and also flourish from the start largely due to the immediate result of creating a good variety of keen mentors as well as the applicable and beneficial details available via the Internet.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่