ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Ways To Safely Employ Your Dwelling's

Ways To Safely Employ Your Dwelling's

A lot of houses today, specially more mature homes, appear built with desirable yet wildly inefficient wood fireplaces. Everyone loves the actual sight and sound associated with some sort of fire crackling inside the grate, yet hardly any would get pleasure from having nothing at all other than that fire his or her way of keeping comfy in winter. Lots of people who just love older residences are usually scared of making use of their fire places for fear their own flues might be unsafe. The chimneys of many older homes are made solely of brick, stone, as well as mortar, lacking the metal liner that makes modern day chimneys consequently a good deal less hazardous for you to apply as compared to their predecessors, which usually at times catch fire if creosote gathers inside them. Luckily, you'll be able to convey new life along with a less risky, more effective source of home heating coming from several older fireplaces.

A homeowner carries a variety of possibilities. They can rebuilding their initial chimney, or even, in the event that desired, he is able to line the current chimney by using a triple-wall steel flue, which makes it possible for safe use of the fireplace whether with regard to aesthetic or home-heating functions. If real warmth, not mood could be the home owner's goal, he then could wish to utilize a fire insert or even a free-standing wood stove. Built-in modern wood burning stove happen to be another option for long-term as well as effective heat. Although some sort of freestanding wood stove provides only radiant home warmth, the fireplace insert or even inbuilt stove is equipped not just set up regarding wood burning, but additionally, for warm air distribution out from the heating unit by way of a program of blowers. Here is the chosen range of homeowners because they think such a stove is much better equipped to keep residences consistently cozy.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่