ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Hiking Fuses Exercise And Natural Beauty To The Advantage Of Just About All

Hiking Fuses Exercise And Natural Beauty To The Advantage Of Just About All

Quite a few US citizens appreciate backpacking being a weekend task whether or not they pursue it seriously or simply casually. The majority of genuinely serious walkers started off a bit casually. Probably on a hot day time these people came to the decision to park his or her car at a mountain peak overlook in an effort to stretch the legs. After that, some people unexpectedly gave into the provocation to adhere to an pointer that directed one to a trail that vanished in the amazing, darker, shaded woodland. By the time the hiker emerged again from the bushes, thirty minutes later, to become designed with a magnificent perspective and significantly chillier breezes, people were hooked. Lots of distinctive backpackers, such as whoever has navigated some of the planet's most challenging hiking trails, started out with much less. The combination connected with strenuous but pleasurable exercise in any pure environment is one many believe for being irresistible.

When a person becomes truly serious regarding hiking, they tend to try and grow increasingly fit and better able to consider on more plus more intense walks. Though not really all people are conscious, all across the globe numerous hiking trails happen to be maintained for that usefulness and also satisfaction of those who hike. For instance, in the us, it will be possible for someone to backpack hiking trails which cover numerous miles and multiple states like the Pacific Coast Trail, or the Appalachian Trail. Far off, you'll find stored trekking locations which will lengthen sometimes, from just one coast to an alternative. Lesser-known tracks abound too, just like . These kinds of tracks involve many people that hikers believe are amazing for several causes, probably for the waterfalls they highlight, or perspective that welcomes one after they lastly reach the top. Lots who little bradley falls consider it to possibly be the most effective accessible.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่