ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
The First Step To Consumer Debt Diminishment Is Consumer Debt Consolidation

The First Step To Consumer Debt Diminishment Is Consumer Debt Consolidation

Many individuals eventually find they are in serious need of best debt consolidation plus the best debt consolidation loans presently available for an unusual reason: they happen to be quite disorganized. It's not a criminal offense to be somewhat disorganized ... right now there will be, in fact, but 24 hours in a day and quite a few individuals are far too committed with the exciting business regarding living to comprehend exactly how important it really is for these folks to stay organized. No one genuinely gets up every day and announces, "I believe I'll discover how disorderly I could make my own day today," and yet folks awaken plus experience chaos regularly. Who's really going to take the time to look into the transformed monthly interest on the charge card bill if they are trying to get one child to gymnastics practice, another to the physician, and also have yet to supermarket shop or cook dinner with regard to tonight's meal!

It's easy enough to take care of just one charge card. Even so, almost everyone has far more than just one single credit balance. The more interest charging cards they have, and also the more for people to make use of them, the more challenging they will grow to be to monitor, in particular when one really doesn't have a specific place within the dwelling to place and review payments. Allow even a sole invoice get lost inside a collection of unsolicited mail for a thirty day period and presently there usually has to be a rigid penalty to cover, a charge that may be thought to be either a penalty, a rise in interest, or even both. Interest on credit is frequently high, and also wise buyers look for reduced interest credit cards as well as for lower interest lending products in order to merge their financial debt. With their debt currently in one spot, and also with decreased interest, it becomes less difficult to be able to rapidly pay it down.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่