ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
The Right Tactics Could Produce A Higher Return For Your Investment

The Right Tactics Could Produce A Higher Return For Your Investment

The return on investment is typically the greatest issue for businesses looking into brand-new marketing methods. Any time they are ready to begin marketing the business on the web, it really is critical to benefit from the marketing techniques that may have the largest return of investment to enable them to take full advantage of their own cash as well as avoid squandering funds on techniques that aren't most likely going to effectively work. To be able to do this, the enterprise might need to work together with a digital marketing executive.

A marketing agency is going to know which strategies will probably be more efficient for the business in order to be sure they'll get nearly as much as is possible from their marketing and advertising. They are able to work together with the organization on a number of marketing methods to be able to ensure they're marketing the organization effectively and may concentrate their efforts on the techniques that are going to pull in more probable clients. These types of marketing techniques may include search engine ranking, social media advertising, Pay per click advertising, and also a lot more. They could also monitor exactly how efficient everything is and make changes if needed to be able to be sure they are constantly getting the ideal results from the marketing strategy. Businesses will not likely have to be concerned about doing this on their own and will not likely have to move through experimentation to figure out what is likely to work.

If perhaps you're ready to start marketing your organization via the internet, take some time in order to learn a lot more about just how a marketing agency can help. Look into the digital marketing solutions Tampa now to be able to understand far more with regards to your choices as well as to uncover an agency that's going to have the capacity to assist you to get started marketing and advertising your organization on the web today.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่