ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Learn Just How Just One Loan Can Assist You To Deal With Your Financial

Learn Just How Just One Loan Can Assist You To Deal With Your Financial

Individuals who have a great deal of bad debts might wish to seek out a way to clear their bad debts without needing to look into bankruptcy. It can be crucial for a person to think about all of their options as possibilities just like personal bankruptcy may lead to more concerns for a person while they can help to be able to clear the personal debt. In case an individual is interested in clearing their own personal debt as quickly as is possible, they may want to contemplate easy debt consolidation loans via a loan.

A loan designed for consolidating financial obligations will permit an individual to pay off everything at once so they have only the loan to worry about. Whenever an individual obtains the loan, they will obtain the cash needed to pay back their bad debts. They could after that merely give attention to trying to repay the loan, which probably has a lower interest rate than the debts they had. They're going to just have to be concerned about just one repayment month after month as well as will be in a position to pay back the full sum more quickly than they would in case they had to pay every loan independently. It's a good option for an individual to take into account the loan options cautiously to be sure they find one which is going to be good for their particular situation.

If somebody is actually serious about clearing their particular financial debt as well as they would want to steer clear of personal bankruptcy, they have other options to consider. Someone who wants to learn far more might check out this site in order to discover how to consolidate debt as well as to discover much more about just what their own choices are.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่