ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Make Use Of Video To Be Able To Boost Your Web Page And Also Appeal To

Make Use Of Video To Be Able To Boost Your Web Page And Also Appeal To

Business web sites have to be marketed correctly in order to draw in as many probable clients as is possible. A main part of this might be the content located on the web page or even on other web-sites that may link to the business web page. The content should be informative and also must inspire prospective clients to see the webpage to learn much more. Online videos are fantastic for this because they can be entertaining and also insightful and, when finished correctly, will motivate folks to share the information and to go to the web site.

Viral video clips start as a video that is created and well-liked by individuals who watch it. Whenever people like the video, they're likely to share it with other folks. This will quickly lead to the video being observed by as much folks as is possible and could bring about a large increase in views to the website. To be able to develop a video clip that's more prone to receive as many views as possible and also that is more prone to motivate people to pay a visit to the webpage, it really is a good idea to work along with a camera crew. These specialists can create an online video in the style preferred by the company owner, could consist of the info the business owner wants in it as well as may make certain it's done well so as many people as is feasible could watch it.

Generating video clips is a great approach to boost a web page and to inspire more potential shoppers to view the web page. Business people who would like to develop a video for their particular website can need to think about finding a film production crew list which includes the knowledge required to develop great videos which have a greater potential for being shared and also viewed by as many folks as is possible.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่