ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Use Online Videos For You To Boost Your Site Plus Attract

Use Online Videos For You To Boost Your Site Plus Attract

Company web pages need to be marketed correctly to attract as much prospective consumers as is possible. A main part of this is the content located on the site or perhaps on other websites that can link to the organization site. The content ought to be insightful as well as must inspire probable customers to view the web site to understand more. Videos are ideal for this as they are able to be entertaining and also informative and, when carried out appropriately, will motivate folks to share the info as well as to stop by the web-site.

Viral video clips begin as a video clip which is produced and also liked by individuals that watch it. Whenever folks like the video clip, they're likely to share it with other individuals. This will swiftly lead to the video being noticed by as numerous people as is feasible as well as could lead to a large increase in views to the web site. To generate a video that's very likely to receive as numerous views as possible and also that is very likely to motivate folks to pay a visit to the web-site, it's a good suggestion to work along with a camera crew. These types of experts can produce a video clip in the style desired by the business proprietor, can include all of the info the small business owner needs in it and could be sure it's done well so as many people as possible might view it.

Generating video clips is a good way to boost a site as well as to motivate more possible customers to look at the site. Business owners who want to generate a video clip for their webpage will need to think about hiring a film crew members that has the knowledge needed to be able to develop great online videos which have a higher chance of being shared as well as seen by as many people as possible.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่