ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Use Online Videos To Boost Your Web Site And Draw In

Use Online Videos To Boost Your Web Site And Draw In

Business web-sites must be marketed properly to be able to draw in as much potential buyers as is feasible. A large part of this is the content hosted on the webpage or perhaps on other website pages that will connect to the company site. The content ought to be insightful as well as must motivate prospective shoppers to see the webpage to find out a lot more. Video clips are ideal for this because they are able to be entertaining as well as educational and, when finished appropriately, will encourage individuals to share the information and to go to the webpage.

Viral video clips start as a video clip that is developed as well as well liked by people that watch it. When individuals like the online video, they may be prone to share it with others. This will quickly lead to the online video being observed by as much individuals as is possible and also could lead to a large boost in views to the web site. To be able to produce a video clip that's very likely to receive as much views as possible and also that is very likely to encourage individuals to stop by the web site, it is a good suggestion to work together with a camera crew. These types of specialists could develop an online video in the style desired by the business owner, could include all the info the small business owner wants in it and may make sure it's done properly so as many people as possible may see it.

Creating online videos is a great method to boost a website and also to encourage far more probable customers to see the webpage. Business owners who want to produce a video clip for their particular web-site may need to consider hiring a post production jobs which includes the knowledge required to be able to generate great video clips which may have an increased potential for being shared and seen by as many folks as is possible.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่