ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Roof Repair, Roof, Roofing Contractors, Roofing Companies, Roof Leak Repair, Flat Roof Repair

Roof Repair, Roof, Roofing Contractors, Roofing Companies, Roof Leak Repair, Flat Roof Repair

Everyone has noticed that single abandoned house, no matter whether it happens to be by their community, next to their very own child's school, or perhaps a highway these people go as part of their own regular travel time, that is dilapidated as a result of neglect. These kinds of homes really seem forlorn. Their windows sport broken glass shards as well as busted blinds and don't have the shine of warm and welcoming lamplight through the night. There happen to be a great number of reasons exactly why a perfectly good residence is abandoned. At times, its owner perishes and yet leaves no heir. In other cases, it's taxes tend to be settled on a yearly basis by a person outside of the country that is unaware that the property is regressing. At times, a dwelling tumbles into disrepair simply because its owners are unable to finance its upkeep.

One thing is definite, even so ... virtually all such houses were once appealing and in good repair. Properties are created to keep out the next wind storm and quite often are able to get along with out too many ill-effects for a long time ... until it needs a roof repair and replacement. The roofing is a residence's very first and possibly most significant perimeter of protection from the various outside factors. It protects the inside of your house from such out of doors elements as wind swept trash, rainfall, sleet, snow, and hail. Wetness from the outside of any type is, in its way, as hazardous to a dwelling as fire. Once water begins to permeate a construction, all gambles tend to be off concerning how long the house may continue on standing, devoid of fast repair or, sometimes, a new roof. Normally, harm has previously occurred once a home-owner updates an inside drip.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่