ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Roof Repair, Roof, Roofing Contractors, Roofing Companies, Roof Leak Repair, Flat Roof Repair

Roof Repair, Roof, Roofing Contractors, Roofing Companies, Roof Leak Repair, Flat Roof Repair

Everybody has viewed that single abandoned home, no matter if it be at the edge of their local community, alongside their very own little one's college, or perhaps a path they go as part of their regular travel, that has slowly become dilapidated via neglect. These properties look desolate. Their windows sport shattered panes plus ruined blinds and won't contain the gleam of warm and welcoming lamplight in the evening. There tend to be various reasons just why an extraordinarily good property is deserted. Occasionally, its owner passes away and leaves no heir. Other times, it's income taxes happen to be paid every year by somebody out of state that's ignorant that the home is suffering. Sometimes, a home falls directly into disrepair mainly because its entrepreneurs are not able to pay for its maintenance.

One thing is for sure, nonetheless ... almost all such residences were once desirable plus in beneficial repair. Houses are created to subvert weather and often actually get along with out a great number of side effects for many years ... till it needs a commercial flat roof repair. The roof is usually a residence's very first and possibly most critical safety from all the various outdoor components. It protects the inside of the home from such outside components as wind swept waste, rain, sleet, lots of snow, and hail. Dampness from the outside in any form is, in its way, as harmful to a dwelling as fire. Once water starts to actually sink into a structure, almost all wagers are off regarding how much time the house can continue on standing, with out immediate repair or, in some cases, a new roof. Normally, deterioration has previously occurred by the time a house owner is aware of an inside drip.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่