ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Uncover The Health Care You Need To Have Without Prescription Drugs

Uncover The Health Care You Need To Have Without Prescription Drugs

A lot of people now will be considering alternative strategies to receive the medical treatment they require. Despite the fact that the prescribed medicines they can take might work well, there are regularly alternatives they are able to try that will not have the side effects the majority of medications have. To be able to do this, the person will want to speak with a naturopath. They could ponder, How can a Naturopath Help Me?

The naturopath is going to be in a position to help them find a natural alternative to medicinal drugs to enable them to obtain the heath care treatment they require while not having to depend on medications. Lots of people realize this is actually essential so they can steer clear of the hazardous complications of medicinal drugs. Other people desire this so they don't put chemical compounds in their body that can simply lead to additional concerns. The naturopath has an understanding of a number of forms of natural prescribed medicines, thus they can help an individual find a solution which is natural and also not likely to have the harmful side-effects the person could suffer from with more conventional treatment options. This might help them to make sure they'll obtain the health care they'll need as well as could help them feel happier about the care they may be getting.

Individuals that want to try out natural medical treatment instead of taking medications may need to be sure they'll locate the ideal naturopath to be able to work along with. If perhaps you might be wanting to work with a naturopath, check out these kinds of tips for choosing a great naturopath now and be sure you can find one you're going to like working along with. You could be able to discover the treatment options you will need without making use of medications any more.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่