ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
An Easy Way To Make Certain Your Company Might Be Nice And Clean

An Easy Way To Make Certain Your Company Might Be Nice And Clean

Small enterprises frequently beging with the small business owner or even their particular employees keeping the organization nice and clean. In the beginning, this might work out okay. Ultimately, on the other hand, much deeper cleaning is necessary and also it might commence to take way too much time from the other responsibilities. Whenever it reaches this level, the business proprietor may want to contemplate working with a cleaning company to keep their particular organization clean for them. They're going to need to find out What To Look Out For When Choosing Cleaning Services to allow them to decide on the ideal one.

Any time a company is looking for a cleaning company, they'll need to look at their own possibilities very carefully. It is essential to make certain they will choose one that is going to supply all of the services they'll require as well as that's likely to be in a position to clean as frequently as they could really need. They will additionally need to make sure they will decide on a company which has a dependable team to make sure they will not have to be worried about whether or not they will arrive as well as finish the job on time. They'll wish to make sure they'll select a company that is reasonably priced also so they can make the most of all the services they could want.

If perhaps you're wanting to have another person get started cleaning your business, make sure you'll take the time to be able to understand a lot more about carpet cleaning brisbane today. Go to the web-site to be able to obtain the help you will have to have to locate a cleaning company which is going to do an excellent job for you to ensure you don't have to worry about cleaning any longer and also you and your employees could give attention to more vital projects.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่