ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
A Good Way To Be Sure Your Enterprise Will Be Thoroughly Clean

A Good Way To Be Sure Your Enterprise Will Be Thoroughly Clean

Smaller businesses regularly beging with the business proprietor or even their particular employees keeping the enterprise thoroughly clean. Initially, this could work out good. At some point, on the other hand, deeper cleaning is required and also it could start to take too much time from other responsibilities. Any time it gets to this stage, the company owner could wish to consider working with a cleaning company in order to keep their particular business thoroughly clean for them. They're going to need to know What To Look Out For When Choosing Cleaning Services so they can select the ideal one.

Whenever a business is searching for a cleaning company, they are going to need to look at their options carefully. It's essential to make sure they will decide on one that will supply the services they'll need to have as well as that's going to be in the position to clean as much as they might want. They are going to also wish to be sure they choose a company which has a reliable group to make sure they will not have to be concerned about whether or not they are going to arrive as well as complete the job on time. They're going to want to make certain they'll choose a company that's very affordable as well to enable them to benefit from the services they might really need.

If perhaps you might be wanting to have somebody else get started cleaning up your small business, make sure you'll take a little time in order to discover far more about bond cleaning brisbane prices today. Pay a visit to the web site in order to get the aid you'll need to be able to locate a cleaning company that will do a great job for you to ensure you do not have to worry about cleaning any longer and you and your personnel can focus on more valuable tasks.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่