ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
How To Evaluate A Enterprise Thought For Creating An Enterprise

How To Evaluate A Enterprise Thought For Creating An Enterprise

Why Do You Want A Business Plan?

Planning is a process that by no means ends for all businesses. This can be very important in the early levels of any venture when the entrepreneur might want to prepare a preliminary enterprise plan.

There are completely different types of plans that could be part of any enterprise operation. These include however not Yatango restricted to Financial plans, Advertising plan, Human Useful resource plan, Manufacturing plans, Gross sales plans etc. Plans may be quick time period or long term or may be strategic or operational. Regardless of the type of plan or the operate, plans have one essential objective; to supply guidance and construction to management in a rapidly changing market environment.

A business plan however is a written document prepared by the entrepreneur that describes all of the related external and inner components concerned in starting a new venture. It is typically an integration of practical plans equivalent to advertising, finance, manufacturing and human resources. It also addresses both brief term and long term determination making for the primary three years of operation. Thus, the business plan, or road map, answers the strategic questions of the place am I now? Where am I going? And how will I get there? Potential investors, suppliers and even prospects will request or require a business plan.

How I Prepared My Preliminary Project Proposal

In my case, I adopted the next break downs keeping every part as temporary as possible.

1. Background: in this section, I established the context of the project by giving an account of the issue it's making an attempt to address.

2. State-of-the-art: I gave an overview of existing and emerging expertise in the subject, including an account of rival technologies and a comparability of the advantages and disadvantages of the varied options.

3. Proposal: I wrote an outline of the proposed project and the approach, i.e. the activities which I will likely be undertaken to achieve the project objectives. Clearly establish the analysis ingredient or novelty component within the proposal.

4. Consortium: an overview of the proposed manpower and establish the required potential to carry out the project successfully (e.g. expertise, competencies, etc.)

5. Aims and Deliverables: Establish (1) the objectives and (2) the deliverables of the proposed project.

6. Competitiveness: if applicable, establish the competitiveness or advantages of the proposed solution compared to other options, whether these already exist or are still being researched.

7. Value: give an overview of the project cost (including start-up cost and dealing capital requirements).

8. Impact: this section should embrace:
i. Markets and Uses: determine possible makes use of and markets for the deliverables of the project.

ii. Advantages and Beneficiaries: establish the beneficiaries of the project's outcomes (e.g. the project members, the general public, third parties) and the manner in which they'll benefit.

iii. Roadmap: give a sign regarding what further steps, effort, prices and timeframes are needed before tangible benefits could be realized from the deliverables or results of the project (unless these are realized within the lifetime of the project).

iv. Spillover Advantages: determine any secondary advantages of the project (e.g. facilitating participation in funding programmes, bettering Malta's rating, strengthening Malta's fame in a particular space, etc.)

Getting ready a Detailed Enterprise Plan
Phases of writing a business plan are: After deciding to enter business, before beginning the enterprise and when updating is required.

Business plans can be written for retail enterprise, wholesale business, service business, manufacturing and another type of business.

A marketing strategy is written by doing the next:
Figuring out all the questions that may very well be asked in regards to the business.
Determining what further information needs to be gathered to reply all of the questions.
Acquiring all the required information.
Evaluating various alternate options
Making a decision on every question.

A business plan should:
Have a very good appearance
Present an index
Present a abstract
Number every copy
Be signed to show who is submitting it.
Depend upon the character of the business.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่