ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Make Sure You'll Learn About Internet Marketing

Make Sure You'll Learn About Internet Marketing

A growing number of folks will be embracing the web when they have to have something. Actually, many folks can look on the web before they look at neighborhood stores. In case they are able to discover something within a local store, they could opt to purchase it there to avoid waiting around for it to be mailed. What this means is local retail stores have to be sure they'll have a web page that is marketed correctly.

Companies who have a local shop may consider local advertising and marketing possibilities, yet they will not desire to forget about marketing their own organization on the internet. Since the internet is usually how people may search for a brand new product, they will have to ensure they'll have a site that shows their own products. In addition, they'll have to market their webpage over the internet to make sure as numerous people as possible may notice it and also to be able to make sure their company is exactly what clients can uncover if they will try to find a product via the internet. To be able to accomplish this, the business proprietor will probably want to learn just as much as is feasible regarding marketing their particular site on the internet now.

It is important to begin marketing the company online now in order to make certain you may contact as much prospective consumers as possible today. To be able to find out much more regarding a consultant who could possibly assist you, look at this information regarding famous entrepreneurs now. Browse the Danny DeMichele Twitter account today so you can get much more info.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่