ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Find Out Far More So You'll Be Able To Sell Your Residence Swiftly

Find Out Far More So You'll Be Able To Sell Your Residence Swiftly

Whenever a home owner is preparing to sell their particular home, they will have a large amount of questions as well as are likely to need to be sure they will do every thing appropriately to be able to make sure they'll get nearly as much as is feasible from their residence. Are you questioning sell homes in sunshine coast The starting point is going to be to consult with a realtor who will be in the position to speak with you about your residence as well as the process in order to sell it.

Talking to a real estate professional is important. It allows the homeowner to discover much more about the steps required to be able to sell the residence as well as could supply them with an idea of precisely how much their house could be worth. The real estate professional can offer them this information and might furthermore provide details concerning how to repair the home or perhaps change a few things to make the residence worth much more. This can help the home owner obtain as much as is possible from it and also will enable them to sell the property more rapidly also. The home owner may desire to make contact with a real estate agent when they may be all set to sell the home in order to obtain all the info they require.

If you want to sell your residence, you're probably going to desire to receive a lot more information today. Are you pondering How To Buy & Sell Homes in Sunshine Coast? Pay a visit to the webpage for a real estate agent today to find out more about what you can do to get going selling your home as well as about how they can assist you. They'll work hard in order to help you sell the residence speedily and obtain just as much as is possible from it.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่