ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Discover A Lot More So You Can Sell Your Property Speedily

Discover A Lot More So You Can Sell Your Property Speedily

When a homeowner is preparing to sell their home, they'll have a great deal of questions as well as are most likely going to want to make sure they will do every thing properly to be able to ensure they get just as much as is possible from their particular property. Are you pondering real estate sunshine coast The initial step is going to be to speak to a real estate professional who will be in a position to speak to you concerning your home and the process to sell it.

Speaking to a real estate agent is crucial. It enables the home owner to discover more about the actions necessary in order to sell the property and also can provide them with a perception of exactly how much their residence may be worth. The real estate professional might offer them this info as well as can in addition offer details concerning just how to repair the house or even change several things to be able to make the house worth much more. This can help the home owner acquire just as much as is feasible from it as well as may help them to sell the property more quickly also. The property owner may wish to get in touch with a real estate professional the moment they may be all set to sell the residence to acquire the information they'll require.

If you'd like to sell your property, you're probably going to wish to obtain much more information now. Are you wondering How To Buy & Sell Homes in Sunshine Coast? Go to the website for a realtor right now in order to learn far more concerning precisely what you might do to be able to get started selling your property as well as concerning precisely how they are able to aid you. They will work tirelessly to be able to assist you to sell the residence speedily and also obtain just as much as is possible from it.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่