ค่านิยม : มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี
(วิดีโอ) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท. มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร วท.
วิสัยทัศน์ : "เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างพลังร่วมให้กับทีม (Team Synergy)"
ทบทวนการดำเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำกลยุทธ์
Be Sure You Will Uncover The Proper Physician

Be Sure You Will Uncover The Proper Physician

Individuals who are planning on their first kid are likely to desire to make certain they'll go to the doctor on a regular basis. This provides them the chance to keep track of the pregnancy and ensure the little one is ok through it. A person may desire to make sure they take a little time to be able to understand How to Find Specialist Care for Birth in Sydney to enable them to make sure they find the proper doctor in order to support them through the entire pregnancy.

This is going to be vital as they are going to work together with exactly the same health practitioner throughout their pregnancy and will see them frequently, specifically toward the end of the pregnancy. They will want to be sure they acquire just as much info as possible regarding the health care professional before they'll choose them. After that, they are going to want to be sure they'll visit the doctor for the first time to be able to become familiar with them. These steps will help ensure the health care professional is going to be ideal for them and also that they will like working along with the health practitioner throughout the pregnancy.

If you happen to be pregnant the very first time, you are going to have to locate a doctor in order to perform check-ups on you and the little one through the pregnancy. It's essential to decide on the health care professional wisely because you are going to be working along with them very closely during your pregnancy. In order to discover the ideal health practitioner, take the time today in order to discover more concerning best gynecologist sydney and also make certain you're going to contemplate your choices very carefully. You'll want to choose the proper health care provider right away in order to make certain you may work together all through your pregnancy to enable them to keep close track of you and also the little one to be able to ensure everything is wonderful. Look into the details right now in order to learn more.
Copyright(c) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ : 0-2333-3843 โทรสาร : 0-2333-3885 . All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com , สำหรับเจ้าหน้าที่